Studerandenas Idrottsförbunds förbundsmöte i Jyväskylä 20–21 november 2019 

 

10.9.2019 Den officiella inbjudan till förbundsmötet skickas

4.10.2019 Följebrevet till remissen skickas ut till medlemmarna och förbundsmöteshandlingarna publiceras på webplatts

7–27.10.2019 Förbundsmöteshandlingarna är ute på remiss

13.10.2019 Anmälningstiden för förbundsmötet går ut

6.11.2019 Finska förbundsmötehandlingarna publiceras på webbplats

15.11.2019 Kopiorna av fullmakterna ska lämnas in till OLL:s kansli senast kl. 16.00

19.11.2019 Svenska förbundsmötehandlingarna publiceras på webbplats

20–21.11.2019 Förbundsmötet

 

Mer information publiceras senare här på webbplatsen och på förbundsmötets Facebook-event

 

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGARNA PÅ REMISS (7.–27.10.2019)

Här hittar du remissbehandlingar son har översätts till svenska. Andra behandlingar och material hittar du på finska sidor.

Remissbehandlingar som docx och xlsx-filer:

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 + bakgrund
Styrelsens förslag till budget 2020 (xlsx)
Bakgrund till budgeten 2020
Likabehandlingsplan
Förslag om anmälan av medlemsantal till OLL
Förbundets grundsstadgar

Remissbehandlingar som PDF:

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020 + bakgrund
Styrelsens förslag till budget 2020
Bakgrund till budgeten 2020
Likabehandlingsplan
Förslag om anmälan av medlemsantal till OLL
Förbundets grundsstadgar

 

Länken till förbundsmötesarkiv på Drive

 

Fullmakt till förbundsmöte (vänligen fylla in formulär med datorprogram):

Fullmakt (PDF) / Fullmakt (docx)

 

Rösträtt

Varje ordinarie medlem som grundar sig på personmedlemskap har en (1) röst för varje påbörjat tvåtusental (2 000)
personmedlemmar.
Varje ordinarie medlem i förbundsform har en (1) röst för vart och ett av sina medlemsorganisationers påbörjade
tvåtusental (2 000) personmedlemmar.
En samarbetsmedlem har en (1) röst.

Varje delegat med rösträtt ska ha en fullmakt som definierar delegatens röstantal. Om en ordinarie medlem sänder fler
än en röstberättigad delegat till förbundets möten, bör röstantalet som varje delegat är berättigad att använda framgå av
fullmakten utfärdad av den ordinarie medlemmen. En delegat kan representera endast en medlem och använda högst tre
(3) röster.

En medlem som inte har erlagt medlemsavgiften för det innevarande året är inte berättigad till delegater med rösträtt.

 

******************************************************************************************************************************

 

 

 

OLL:s förbundsmöte organiserades på idrottsinstitutet Pajulahti i Nastola 8.-9.11.2018.

Förbundsmöte 2018 har antagit följande dokumenter:

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

OLL Ställningstagande från förbundsmötet 2018