2008 fattade statsrådet sitt första principbeslut gällande riktlinjer för främjande av idrott och motion. I principbeslutet delades ansvaret för att sörja för unga vuxnas idrottstjänster delvis till högskolorna:

”Högskolor och andra läroanstalter svarar för sin del för unga vuxnas idrott och motion och välfärd.”

Under de senaste åren har högskolorna faktiskt utvecklat sina idrottstjänster i en riktning mot rekommendationerna. Högskolornas lokala aktörer kan gärna vända sig till OLL för stöd och sakkunskap i planering och utveckling av högskolornas idrottstjänster.

Lokalt utvecklingsarbete kräver dock lugna tag: stora ändringar tar sin tid. Det är viktigt att säkerställa att högskolorna förbinder sig till långsiktig utveckling och upprätthållande av idrottstjänsterna. När man försäkrat sig om verksamhetens varaktighet kan utvecklingsprocessen inledas med att man t.ex. jämför högskolans idrottstjänster med högskoleidrottens rekommendationer. Välj en punkt som är i kritiskt behov av utveckling och fokusera sedan på att sköta en sak åt gången.

Man kan även ansöka om finansiellt stöd för planeringen: under 2012 fastställde undervisnings- och kulturministeriet studerandeidrotten som ett prioriterat område när det gäller projektansökan för hälsofrämjande idrott.